Privacy

PRIVACYBELEID  

ALGEMENE BEPALING 

De website https://debus.be (hierna, de “website”) wordt aangeboden door Johan Debus, Leuvensesteenweg 198, 3390 Tielt-Winge,  met ondernemingsnummer 0815.152.267, hierna Kine Debus.  

 Kine Debus respecteert de privacy van haar patiënten, prospecten en de gebruikers van de website (hierna:  “u” en “uw”). Kine Debus verwerkt persoonsgegevens die worden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de “GDPR”). 

 Persoonsgegevens zijn alle data die kunnen worden herleid tot een persoon, een zogenaamde betrokkene. Een betrokkene kan een potentiële patiënt, patiënt, websitebezoeker, leverancier of een andere persoon zijn wiens persoonsgegevens worden verwerkt. 

 Toegang tot de website en/of het gebruik van bepaalde diensten die Kine Debus aanbiedt, zoals het opnemen van contact via email of het contactformulier of het maken van een afspraak (hierna “Diensten”) impliceert uw aanvaarding van dit privacybeleid (hierna het “Privacybeleid”) en het cookiebeleid (hierna het “Cookiebeleid”). U staat Kine Debus toe om, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid, uw persoonsgegevens te verwerken die Kine Debus via de website, tijdens contactmomenten of anderzijds van u ontvangen in het kader van de Diensten die Kine Debus aanbiedt. In principe verkrijgt Kine Debus uw persoonsgegevens rechtstreeks van u.  

 Het Privacybeleid is van toepassing op alle pagina’s die op de website worden gehost en alle bedrijfspagina’s die door Kine Debus op sociale netwerken worden beheerd. De website kan links bevatten naar andere websites van derden. Hoewel Kine Debus tracht enkel links te voorzien naar websites die haar hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, is Kine Debus niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Wanneer u links op de website van derden aanklikt, is het raadzaam eerst de privacy verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonsgegevens vrij te geven. 

 Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: info@kinedebus.be. 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN PERSOONSGEGEVENS 

 Kine Debus is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. 

 U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar houd er rekening mee dat bepaalde Diensten niet kunnen geleverd worden en/of bepaalde functionaliteiten op de website niet beschikbaar zijn indien u uw persoonsgegevens niet meedeelt of het gebruik van bepaalde cookies weigert. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT, EN DE DOELEINDEN ERVAN 

Verwerking van persoonsgegevens van websitegebruikers via geraadpleegde servers  

Welke persoonsgegevens? Wanneer u de website bezoekt, via desktop, tablet of mobiel, wordt door de geraadpleegde servers en onder meer door middel van cookies, pixel tags of soortgelijke technologie niet-direct identificerende informatie verwerkt, verzameld en geregistreerd, zoals bijvoorbeeld: 

– Uw browservoorkeuren. 

– Het type domein waarmee u verbinding maakt met het internet. 

– Uw IP adres. 

– De datum en het tijdstip van toegang tot de website en andere verkeersgegevens. 

– De bezochte pagina’s. 

– Locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie. 

– Het gebruikte platform en / of besturingssysteem. 

– De zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de website te vinden. 

– Demografische gegevens (zoals geslacht, leeftijdscategorie). 

– Sociale media profielen (zoals categorieën van interesses). 

 Voor welke doeleinden? Kine Debus verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

– Het analyseren, aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruik van de website, het nagaan van acties van websitegebruikers en het opnemen van geanonimiseerde persoonsgegevens in statistieken met betrekking tot de verschillende onderdelen van de website, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming en de legitieme belangen van Kine Debus om de website en haar Diensten te optimaliseren. 

– Het personaliseren van uw ervaring op de website en het vergemakkelijken van het navigeren via cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming en de legitieme belangen van Kine Debus om de website en haar Diensten te optimaliseren. 

 Hoelang? Voor verdere informatie met betrekking tot “cookies” en hun duurtijd wordt  

verwezen naar het Cookiebeleid.    

 Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers die contact opnemen via het contactformulier, of per email, telefoon, SMS of gelijkaardige communicatietechnologieën 

 Welke persoonsgegevens? Wanneer u de website bezoekt, en contact opneemt met Kine Debus via het contact formulier of per email, telefoon, SMS of gelijkaardige communicatietechnologieën verzamelt Kine Debus de volgende informatie over u: 

– Contact gegevens (zoals voor- en achternaam, email adres, telefoonnummer). 

– Communicatie inhoud tussen u en Kine Debus.   

 Voor welke doeleinden? Kine Debus verwerkt deze persoonsgegevens om te reageren op uw verzoek en/of een afspraak te maken, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Kine Debus om uw verzoeken te beantwoorden en de door u gevraagde Diensten aan te bieden. 

 Hoelang? Kine Debus bewaart uw persoonsgegevens, gelet op de nagestreefde doeleinden, 3 jaar na het laatste contact behoudens indien u cliënt wordt. In dat geval worden de gegevens in het medische dossier bewaard volgens de wettelijke termijn van 30 jaar.   

 Verwerken van persoonsgegevens van leveranciers  

 Welke persoonsgegevens? Wanneer u leverancier van Kine Debus bent, kan Kine Debus volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken: 

-Contact gegevens (zoals voor- en achternaam, bedrijfsadres, email adres, telefoonnummer). 

-Betaalinformatie (bankrekeningnummer, IBAN en BIC /SWIFT, kredietkaartnummer, vervaldatum). 

-Factuurinformatie, waaronder ondernemingsnummer. 

-Communicatie inhoud tussen u en Kine Debus. 

-Bijkomende gegevens die nodig zijn om u te identificeren en/of nodig in het kader van de aankopen van producten of diensten. 

 Voor welke doeleinden? Kine Debus verwerkt deze persoonsgegevens voor het volgende doeleinde:  Het beheer van uw account met het oog op de aankoop van producten of diensten in het kader van de leveren van Diensten zoals leveranciersadministratie, facturatie, controle van de hoedanigheid van “onderneming”, controle over kredietwaardigheid, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Kine Debus om de leverancier te selecteren en te betalen. 

 Hoelang? Kine Debus bewaart uw persoonsgegevens, gelet op het nagestreefde doel, 10 jaar na de laatste facturatie. 

 Naast bovenvermelde persoonsgegevens is het mogelijk dat Kine Debus over bijkomende persoonsgegevens beschikt, voor zover deze door u worden meegedeeld.  

 DE WIJZE WAAROP PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERKREGEN 

 Via de website: door het invullen van het contactformulier op de website. 

 • Via telefoon: wanneer u telefonisch uw persoonsgegevens aan Kine Debus doorgeeft. 
 • Via e-mail: wanneer u een e-mail aan een info@kinedebus.be richt. 
 • Via het gebruik van cookies, zoals hierboven uitgelegd en verder gedetailleerd in het Cookiebeleid. 
 • Via het gebruik van pixel tags of soortgelijke technologie. 
 • Via de off-line communicatie kanalen (zoals briefwisseling of tijdens een contactmoment). 

 

MEDEDELING AAN VERWERKERS 

 De gegevens die u aan Kine Debus geeft kan zij aan externe dienstverleners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

 Zo maakt Kine Debus gebruik van externe dienstverleners die uw gegevens verwerken onder meer voor systeem en online doeleinden, zoals : 

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de cloud (via een cloud service provider). 
 • Het verzorgen van website-functionaliteiten (o.a. via webontwikkelaar, CMS systeem en plug-ins). 
 • Het verzorgen van internet omgeving (o.a.webhosting, e-mailhosting). 
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. servers). 
 • Het verzorgen van data-analyse, monitoring, statistieken (o.a. Google Analytics). 
 • Het verzorgen van communicatie via het verspreiden van nieuwsbrieven, messaging services.  
 • Het verzorgen van beveiliging van systemen en services. 

 

Bij het verlenen van hun diensten handelen de verwerkers volgens de instructies van Kine Debus. De verwerkers zijn verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. 

 MEDEDELING AAN DERDEN 

 Kine Debus behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Kine Debus kan uw persoonsgegevens aan de volgende categorieën van derden verstrekken voor zover deze informatie nodig is voor de doeleinden zoals hoger opgesomd: 

 • De werknemers en medewerkers van Kine Debus, met het oog op het verstrekken van de Diensten. 
 • Overheidsinstanties en -autoriteiten in verband met wettelijke verplichtingen. 
 • Consultants, financiële, juridische en fiscaal adviseurs, boekhouders. 
 • Verzekeraars, leveranciers, dienstverleners en deskundigen, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst in individuele gevallen of voor het vervullen van specifieke opdrachten. 
 • Dienstverleners die instaan voor de betalingsafhandeling (zoals o.m. betalingsproviders). 

 

De mededeling van deze informatie aan de hiervoor genoemde personen is in alle omstandigheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, of vereist door de toepasselijke wetgeving. 

 Uw gegevens kunnen bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat Kine Debus uw persoonsgegevens moet mededelen ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet, waarvan Kine Debus uitgaat dat de gegevensverstrekking noodzakelijk is om haar rechten te beschermen, of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een bevelschrift, een verzoek van een regelgever of enige andere juridische procedure waarin Kine Debus betrokken wordt. Kine Debus zal in redelijkheid proberen om u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij wettelijke beperkingen dit niet toelaten. 

 Indien Kine Debus zou betrokken zijn bij een overname of verkoop van activa, of bij een gehele of gedeeltelijk reorganisatie of het stoppen van haar activiteiten, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. Kine Debus zal in alle redelijkheid proberen u hiervan op de hoogte te stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, en worden onderworpen aan een ander privacybeleid. Maar u erkent dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.         

    UW RECHTEN 

 Kine Debus onderwerpt u niet aan geautomatiseerde beslissingen. 

 U beschikt over de volgende rechten onder de GDPR: 

 • Recht op informatie omtrent de doeleinden van de verwerking en de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke (zie paragraaf 1). 
 • Recht van inzage: u kan steeds inzage hebben in de persoonsgegevens die Kine Debus over u verwerkt, of controleren of deze zijn opgenomen in de database. 
 • Recht op verbetering: Kine Debus neemt alle redelijke maatregelen met het oog op het actueel houden van uw gegevens; indien gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht Kine Debus te verzoeken om deze te verbeteren. 
 • Recht van bezwaar: u kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wegens ernstige en legitieme redenen. 
 • Recht op verwijdering: u kan op elk moment verzoeken voor de verwijdering van uw persoonsgegevens, met uitzondering van deze die Kine Debus wettelijk verplicht is te bewaren. 
 • Recht op beperking van de verwerking: u kan eveneens voor een beperking van de verwerking verzoeken o.m. wanneer u bezwaar heeft uitgeoefend tegen de verwerking, wanneer u de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onwettig is. 
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die Kine Debus verwerkt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 
 • Recht van intrekking van de toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. 

 

U kan uw rechten uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, naar de verwerkingsverantwoordelijke door te sturen per e-mail: info@kinedebus.be of door gebruik te maken van het onderdeel contact op de website. Kine Debus zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze periode met twee maanden verlengd worden, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken. 

 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u tevens een vordering tot schadevergoeding instellen voor de Belgische burgerlijke rechtbanken. 

 BEVEILIGING 

 Kine Debus heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld zo veel mogelijk te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

 Kine Debus neemt alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door u worden meegedeeld, te verzekeren. U erkent echter dat de doorgifte van persoonsgegevens via de website, of meer algemeen via het internet, nooit zonder risico is. Voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat Kine Debus niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou leiden door een onrechtmatig of foutief gebruik van uw persoonsgegevens door derden die hiervoor niet de toestemming zouden hebben. 

 TRANSFER NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 

 In het kader van de hierboven vermelde doeleinden kan Kine Debus uw persoonlijke gegevens delen met derden die gevestigd zijn in een niet-EER-land. In dat geval zal Kine Debus dergelijke gegevens alleen doorgeven met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en binnen de toegestane grenzen, bijvoorbeeld door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming  (de zogenaamde modelcontractbepalingen) zoals vastgesteld door de Europese Commissie. 

 U kunt contact opnemen met Kine Debus op het volgende adres: info@kinedebus.be indien u (wanneer van toepassing) een exemplaar van de modelcontractbepalingen wenst te ontvangen die eventueel zijn afgesloten, of inzicht wenst te krijgen in andere passende maatregelen. 

 UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID 

 Kine Debus kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, door deze informatie aan u te bezorgen via de website, email of enige andere manier, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbanken op dit gebied.  

 Het is aangeraden om het Privacybeleid op regelmatige basis te raadplegen middels referentie naar de datum van laatste wijziging zoals onderaan weergegeven in dit document. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging aan het Privacybeleid, stop dan onmiddellijk het gebruik van de website, en vraag de verantwoordelijke voor de verwerking om je persoonsgegevens te schrappen zoals hierboven beschreven. 

 GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES 

 Indien Kine Debus zich niet zou beroepen op een van de bepalingen van dit Privacybeleid, dan wil dat niet zeggen dat Kine Debus afstand van haar rechten heeft gedaan, die zij heeft volgens dit Privacybeleid heeft. 

 De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt het hele Privacybeleid niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. Kine Debus zal deze bepaling vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft. 

 TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK 

 De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd. Alvorens een stap te zetten in de richting van een gerechtelijke oplossing van een geschil, gaat u ermee akkoord dat beide partijen dit in onderling overleg proberen op te lossen, en waar aangewezen, met behulp van bemiddeling. 

 

Privacybeleid laatst bijgewerkt op 2022 – 02